Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 11 Akademia Uśmiechu w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały przedstawione są w formie graficznej bez podpisu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Salamon.
 • E-mail: przedszkolem11@o2.pl
 • Telefon: 22 7728598

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie
 • Adres: ul Zegrzyńska 9
  05-119 Legionowo
 • E-mail: przedszkolem11@o2.pl
 • Telefon: 227728598

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia .

Głowne wejście od ulicy Generała Buka oraz dwa boczne wejścia od ulicy Zegrzyńska.

Do głównego wejścia prowadzą stopnie z podjazdem dla wózków. Dwa boczne wejścia posiadaja jeden stopień.

Drzwi wejściowe posiadają wymiary dostępne a drzwi boczne posiadaja minimalne wymiary skrajnie potrzebne do poruszania się osoby na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszajacej się za pomocą dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Budynek posiada parter oraz pierwsze piętro. W budynku nie ma windy osobowej.

Gabinet dyrektora i intendenta znajduje sie po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych. Po lewej stronie gabinetu dyrektora znajduje się tablica informacyjna dla rodziców - z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są czytelne.

Toaleta peronelu znajduje sie na parterze i nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Toalety dziecięce znajdują sie na parterze oraz na pierwszym piętrze i nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Dla osób poruszajacych się na wózkach dostępny jest jedynie parter budynku z wyłączeniem toalet.

Do piętra pierwszego prowadzą schody.

W budynku nie ma oznaczeń w języku Brajla ani oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku nie ma miejsc parlingowych, jedynie znak zezwalajacy na postój do 15 minut.

Dojazd do budynku od ulicy Zegrzyńskiej i Generała Buka.

W Urzędzie Miasta Legionowo powołano Koordynatora ds. dostępności. Koordynator wspiera działania jednostek organizacyjnych w ty rownież Przedszkola Miejskiego nr 11 Akademia Uśmiechu w Legionowie.

Koordynator dostępności: Adam Aksamit , tel. 227664004, biuro_rady@um.legionowo.pl 

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Bezpieczne Przedszkole
 • Rok szkoły w ruchu
 • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
 • Radosne Przedszkole
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 Legionowo - Legionowo
 • eTwinning